Dom i mål om avvisad talan

2023-12-28

Ett bolag hade fört in varor till Sverige utan att anmäla dem till Tullverket. Efter det att Tullverket hade inlett utredning om bristande efterlevnad av tullagstiftningen gav bolaget in elektroniska deklarationer, som avvisades av Tullverket. Frågan i Högsta förvaltningsdomstolen var om avvisningsbesluten var överklagbara. Enligt Tullverkets uppfattning fick avvisningsbesluten till följd att myndigheten och inte Skatteverket blev behörig beskattningsmyndighet för mervärdesskatt. Tullverket ansåg vidare att besluten inte innebar att de uppgifter som framgår av handlingarna inte kan beaktas i den efterföljande handläggningen hos Tullverket. Högsta förvaltningsdomstolen konstaterade emellertid att avvisningsbesluten inte får den effekt som Tullverket eftersträvar vad gäller frågan om behörig beskattningsmyndighet. Avvisningsbesluten ansågs därför sakna sådana rättsliga verkningar för bolaget som krävs för att de ska vara överklagbara.