Dom i mål om avvisad talan

2023-11-21

I socialförsäkringsbalken finns bestämmelser som reglerar när Försäkringskassan ska ompröva ett beslut. Där framgår att en enskild, som huvudregel, inte får överklaga ett beslut till domstol innan det har omprövats av Försäkringskassan. Ett överklagande ska då i stället ses som en begäran om omprövning. Försäkringskassan beslutade att avvisa två ansökningar om sjukpenning med motiveringen att myndigheten redan hade fattat beslut om sjukpenning för samma perioder och att dessa beslut hade fått laga kraft. Efter att den enskilde hade överklagat avvisningsbesluten lämnade Försäkringskassan över ärendena till domstol utan att först ha omprövat besluten. Förvaltningsrätten avvisade överklagandena och lämnade över handlingarna i målen till Försäkringskassan för omprövning. Kammarrätten avslog Försäkringskassans överklagande av förvaltningsrättens beslut. Försäkringskassan överklagade till Högsta förvaltningsdomstolen och anförde att eftersom avvisningsbesluten hade fattats med stöd av en allmän förvaltningsrättslig princip och alltså inte rörde socialförsäkringsförmånen som sådan så blev socialförsäkringsbalkens regler om omprövning inte tillämpliga. Högsta förvaltningsdomstolen uttalade att den omständigheten att Försäkringskassan har avvisat ansökningarna med stöd av en allmän förvaltningsrättslig princip medför inte att det inte är fråga om beslut i ärenden om förmåner enligt socialförsäkringsbalken. Balkens bestämmelser om omprövning var alltså tillämpliga. Försäkringskassans överklagande avslogs därför.