Dom i mål om assistansersättning

2022-04-29

Den som har rätt till assistansersättning kan, om det finns särskilda skäl, även ha rätt till sådan ersättning vid vistelse eller deltagande i barnomsorg, skola eller daglig verksamhet enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Försäkringskassan har i det nu aktuella fallet ansett att det fanns särskilda skäl att låta den enskilde få assistansersättning under tid som han gick i skola. Den enskilde bytte därefter verksamhet, från skola till daglig verksamhet, och ansökte om att få assistansersättning utbetald för ett visst antal timmar som han hade deltagit i den dagliga verksamheten. Försäkringskassan avslog ansökan med motiveringen att den enskilde inte omfattades av något beslut om rätt till assistansersättning i samband med daglig verksamhet. Förvaltningsrätten ansåg däremot att den enskilde var berättigad att få assistansersättning även för tid i den dagliga verksamheten. Kammarrätten ansåg att frågan i målet var om Försäkringskassan haft fog för att ompröva rätten till assistansersättning på grund av väsentligt ändrade förhållanden, och fann att så inte var fallet. Kammarrätten ansåg därför att Försäkringskassan inte haft rätt att vägra att betala ut assistansersättning. Högsta förvaltningsdomstolen konstaterar att Försäkringskassans beslut inte innebär att antalet beviljade assistanstimmar har ändrats, utan enbart att utbetalning har vägrats för timmar som den enskilde deltog i daglig verksamhet. Det är därför inte fråga om omprövning av rätt till assistansersättning på grund av väsentligt ändrade förhållanden. Den fråga som ska prövas är i stället om Försäkringskassan vid ett byte av verksamhet först måste pröva om det finns särskilda skäl att lämna assistansersättning för den nya verksamheten innan utbetalning får ske, eller om det ställningstagande som har gjorts avseende den tidigare verksamheten även gäller den nya. Den frågan har kammarrätten inte prövat, och därmed inte heller om det finns särskilda skäl att lämna assistansersättning för den tid då den enskilde deltog i daglig verksamhet. Målet visas därför åter till kammarrätten för ny prövning.