Dom i mål om arbetslöshetsersättning

2024-05-15

Den allmänna arbetslöshetsförsäkringen är en omställningsförsäkring som syftar till att underlätta ekonomiskt under perioder mellan arbeten. Underlaget för beräkningen av dagsförtjänsten för en företagare grundas på den inkomst från verksamheten som framgår av det senaste beslutet om slutlig skatt. Beslut av en arbetslöshetskassa i ärenden om rätt till ersättning ska omprövas av arbetslöshetskassan om det begärs av den enskilde.

En person som varit företagare ansökte om arbetslöshetsersättning och fick sådan ersättning beviljad från maj 2020. Beräkningen av dagsförtjänsten grundade sig på ett beslut om slutlig skatt från 2018 som fanns tillgänglig vid beslutstidpunkten. Personen begärde omprövning av beslutet och lämnade in ett beslut om slutlig skatt från 2019 och ville att dagsförtjänsten skulle beräknas på det underlaget. Arbetslöshetskassan omprövade beslutet men ändrade det inte eftersom den ansåg att grundbeslutet var korrekt.

Den enskilde överklagade till förvaltningsrätten som avslog överklagandet. Sedan den enskilde överklagat till kammarrätten upphävde domstolen underinstansernas avgöranden och återförvisade målet till arbetslöshetskassan. Enligt kammarrätten borde arbetslöshetskassan ha beaktat det beslut om slutlig skatt som hade kommit in till arbetslöshetskassan före omprövningsbeslutet. Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen överklagade till Högsta förvaltningsdomstolen.

Högsta förvaltningsdomstolen konstaterade att det i lagen (1997:238) omarbetslöshetsförsäkring inte ges någon närmare ledning kring vad en omprövning ska omfatta och vilket underlag som ska beaktas. Av förarbetsuttalanden framgår att reglerna inom socialförsäkringen har varit förebild för omprövningsreglerna i lagen om arbetslöshetsförsäkringen. Reglerna om omprövning inom socialförsäkringen innebär att Försäkringskassan ska göra en ny fullständig prövning av sakfrågan. Vid omprövning på begäran av en företagare ska arbetslöshetskassan därför göra en ny fullständig prövning av sakfrågan. Det innebär att när ett underlag för beräkning av dagsförtjänst för företagare bestäms ska dagsförtjänsten grundas på den inkomst från verksamheten som framgår av det senaste beslutet om slutlig skatt.

Arbetslöshetskassan borde därför vid sin omprövning beaktat det beslut om slutlig skatt från 2019 som den enskilde hade lämnat in i samband med sin begäran om omprövning. Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringens överklagande avslogs därför.