Dom i mål om arbetsgivaravgifter m.m.

2022-05-23

Ett förlag bedriver årligen återkommande jultidningsförsäljning och marknadsför sina produkter till barn som uppmuntras att ta upp beställningar bland släkt och vänner samt i grannskapet. Förlaget ger barnen en rabatt, som ökar i takt med beställningens värde, på det pris som de ska betala till förlaget. Den som vill kan i stället ta ut premier i form av varor. Barnen får utan kostnad lämna tillbaka de produkter till förlaget som inte har sålts vidare.

Skatteverket beslutade att påföra förlaget arbetsgivaravgifter med motiveringen att förlaget erbjuder barnen arbetstillfällen som jultidningsförsäljare samt att de rabatter och i förekommande fall premier som utgår till barnen är ersättning för arbete som ska ingå i förlagets underlag för arbetsgivaravgifter. Förvaltningsrätten satte ner underlaget på visst sätt, men efter överklagande fastställdes Skatteverkets beslut av kammarrätten.

Högsta förvaltningsdomstolen konstaterade att något avtal om arbete inte är en förutsättning för skyldighet att betala arbetsgivaravgifter, utan det väsentliga är att ersättningen har sin grund i en arbetsinsats för förlagets räkning. Högsta förvaltningsdomstolen fann att vad som talade emot att det finns ett samband mellan rabatterna och eventuella arbetsinsatser är det förhållandet att rabatterna beräknas på grundval av värdet på barnens beställningar och därmed inte i sig förutsätter någon arbetsinsats från deras sida. För ett sådant samband talade följande. Barnens insatser utgör själva grunden för förlagets verksamhet, och det är uppenbart att det ligger i förlagets intresse att barnen inte beställer jultidningar enbart för eget bruk utan att de först och främst beställer jultidningar i syfte att sälja dem vidare. Det är genom barnens insatser som förlaget når en vidare kundkrets, och förlagets försäljningsvolym är helt beroende av deras insatser. Förlaget svarar dessutom för väsentliga funktioner som ligger till grund för att jultidningsförsäljningen ska komma till stånd, och barnen står inte någon ekonomisk risk. Högsta förvaltningsdomstolen ansåg mot den bakgrunden att rabatterna och premierna utgör sådan ersättning för arbete som ska ingå i underlaget för beräkning av förlagets arbetsgivaravgifter.