Dom i mål om aktivitetsstöd

2023-12-11

Som huvudregel gäller att Försäkringskassan ska ändra ett beslut, som har fattats av myndigheten och som inte har prövats av domstol, om beslutet har blivit oriktigt på grund av att det har fattats på uppenbart felaktigt eller ofullständigt underlag. Ett beslut får dock inte ändras till den försäkrades nackdel när det gäller en förmån som har förfallit till betalning.

I målet hade den försäkrade ansökt om och beviljats aktivitetsstöd. Efter att det kommit in uppgifter om att den försäkrade hade blivit avstängd under några dagar, för vilka aktivitetsstöd hade beviljats i det ursprungliga beslutet, ändrade Försäkringskassan beslutet så att ersättning inte skulle utgå för de dagar som avstängningen avsåg.

Den fråga som Högsta förvaltningsdomstolen prövade var vid vilken tidpunkt en beslutad dagersättning i form av aktivitetsstöd ska anses ha förfallit till betalning och beslutet därmed inte längre får ändras till den försäkrades nackdel.

Högsta förvaltningsdomstolen konstaterade att det framgår av rättsfallet RÅ 2004 ref. 47 att Försäkringskassans beslut rörande en annan dagersättning ansetts ha förfallit till betalning redan i samband med att beslutet meddelades. Domstolen fann vidare att det för dagersättningen aktivitetsstöd inte finns någon särskilt föreskriven ordning för när förmånen blir tillgänglig för lyftning och därför förfaller till betalning. Högsta förvaltningsdomstolen menade att i ljuset av 2004 års rättsfall bör då gälla att ett beslut om att bevilja aktivitetsstöd kan verkställas omedelbart Försäkringskassans ursprungliga beslut om att bevilja aktivitetsstöd avsåg förfluten tid. Det innebär att ersättningen förföll till betalning när beslutet meddelades. Försäkringskassan saknade därför möjlighet att ändra sitt beslut till nackdel för den försäkrade. Högsta förvaltningsdomstolen avslog därför överklagandet.