Dom i mål kopplat till växlingskontor på Södermalm

2022-11-02

Efter att polisen haft spaning mot växlingskontoret på Södermalm i Stockholm gjordes ett tillslag i juni 2020 varefter flera personer greps, däribland tre personer som arbetade på växlingskontoret och en person som bedrev verksamhet med s.k. hawala-överföringar till utlandet. Polisen fann stora mängder kontanter gömda i lokalen. 12 personer dömdes av Stockholms tingsrätt för inblandning i den penningtvätt som skett genom växlingskontoret. Vissa personer dömdes även för narkotikabrottslighet som i flera fall möjliggjorts genom kontanthanteringen på växlingskontoret.

Hovrättens prövning har omfattat 10 personer som dömts till olika långa fängelsestraff. Vissa har dömts för grova penningtvättsbrott, andra för såväl grova penningtvättsbrott som grova narkotikabrott. I något fall har det även varit fråga om synnerligen grova narkotikabrott samt i ett fall näringspenningtvätt. Brottsligheten har möjliggjorts genom att utnyttja växlingskontorets särskilda ställning.

Hovrätten har gjort samma bedömning som tingsrätten och funnit att de pengar som tagits emot på växlingskontoret och hanterats i olika kontantdepåer härrört från brottslig verksamhet som huvudsakligen rört narkotikahandel kopplade till kriminella grupper eller personer. I några fall har hovrätten gjort andra bedömningar än tingsrätten i fråga om de åtalades skuld och om det varit fråga om ett eller flera brott. Hovrätten har också ogillat vissa åtal, men ingen av gärningsmännen har helt frikänts från brott.

Hovrätten har också, till skillnad från tingsrätten, bedömt alla penningtvättsbrott som grova brott oavsett vilket belopp som åtgärden omfattat. Brotten har ansetts som grova eftersom gärningarna ingått som ett led i en brottslighet som utövats systematiskt och i större omfattning.

Trots att hovrätten har ändrat tingsrättens dom för flera av de åtalade anser hovrätten på samma sätt som tingsrätten att det varit fråga om mycket allvarlig brottslighet. Samtliga nu dömda har varit häktade med restriktioner under lång tid. Hovrätten har tagit hänsyn till det när straffen har bestämts och dragit av två eller tre månader från fängelsestraffens längd.

Hovrätten har också fattat beslut om bl.a. näringsförbud och om förverkande av egendom och kontanta medel. Till skillnad från tingsrätten har hovrätten inte dömt ut skadestånd till en person som åsamkats skador efter en trafikolycka som orsakats av en av de åtalade.