Dom gällande översvämningsskydd på Falsterbonäset

2022-06-17

MÖD har funnit att de åtgärder som kommunen sökt tillstånd för i huvudsak är väl avvägda. I några områden, i västra delen av naturreservatet Skanörs Ljung, bedömer dock domstolen att annan lokalisering av översvämningsskyddet skulle vara bättre. I dessa delar avslås ansökan.

Översvämningsskyddet ska till stor del anläggas inom områden som har mycket höga naturvärden. För att begränsa påverkan på miljön har domstolen skärpt kraven på hur höga halter av skadliga ämnen som tillåts i de massor som tillförs områdena.

- Med dessa skärpta krav på massornas renhet bedömer vi att den långsiktiga påverkan på naturvärdena blir obetydlig. Det finns då inte skäl att kräva att kommunen ska inrätta ett nytt naturreservat som kompensation för förlorade naturvärden, säger hovrättsrådet Ralf Järtelius