Den som skickar ett överklagande med e-post bör invänta ett automatiskt svarsmeddelande från domstolen

2024-06-13

Ett överklagande som ska ges in till en domstol skickas på avsändarens risk. Om överklagandet inte inkommer i rätt tid ska det avvisas. Har klaganden haft laga förfall kan den försuttna tiden återställas. Laga förfall föreligger bland annat om den som skickat överklagandet haft giltig ursäkt för inte ge in det i rätt tid.

Numera kan den som skickar ett överklagande till en domstols registratorsbrevlåda normalt förutsätta att domstolen skickar ett automatiskt svarsmeddelande som bekräftar mottagandet. För att försäkra sig om att något fel i överföringen inte uppstått bör avsändaren kontrollera att han eller hon erhåller ett sådant meddelande. Ett uteblivet svarsmeddelande ger avsändaren anledning att agera.

I detta fall hade en försvarare skickat ett överklagande per e-post utan att detta kom fram till domstolen. Försvaren hade dock inte förrän efter att överklagandetiden gått ut kontrollerat om han hade fått ett automatiskt svarsmeddelande. Han hade inte heller vidtagit någon annan åtgärd för att säkerställa att överklagandet skulle nå fram i tid. Högsta domstolen avslog därför klagandens ansökan om återställande av försutten tid.