Brasserigruppens restauranger får behålla serveringstillstånden men tilldelas varning

2023-10-25

Den 15 juni 2022 återkallade Stockholms stad restaurangbolagens tillstånd att servera alkohol. Restaurangbolagen ingår i koncernen Brasserigruppen (BG AB). Som skäl för besluten angav staden att restaurangbolagen och dess företrädare vid upprepade tillfällen hade brutit mot alkohollagens bestämmelser, underlåtit att följa associationsrättsliga regelverk samt underlåtit att fullgöra sina förpliktelser gentemot det allmänna på ett sätt som gör att ingen annan åtgärd än återkallelse kan komma i fråga.

Restaurangerna överklagade till Förvaltningsrätten i Stockholm som bedömde att staden genom sin utredning inte visat att det fanns tillräckligt stöd för att återkalla restaurangernas serveringstillstånd på grund av ekonomisk olämplighet.

Staden överklagade förvaltningsrättens dom till kammarrätten som nu har beslutat att meddela restaurangerna en varning.

- Kammarrätten gör i många delar samma bedömning som förvaltningsrätten. Men i några delar anser kammarrätten, till skillnad från förvaltningsrätten, att bolagen gjort sig skyldiga till misskötsamhet och i andra delar ser kammarrätten allvarligare på misskötsamheten än vad förvaltningsrätten gjort. Vi har kommit fram till att misskötsamheten är allvarlig, men att den vid en samlad bedömning inte är så allvarlig att serveringstillstånden ska återkallas, utan att varning är tillräckligt, säger Åke Kärnell kammarrättsråd.

En ledamot är skiljaktig när det gäller bedömningen av misskötsamhet i tillståndshavarnas närstående bolag och vid valet av ingripande och anser att serveringstillstånden ska återkallas.