Beslut i mål om förhandsbesked om mervärdesskatt

2023-06-27

Ett bolag som bedriver automatiserad värdepappershandel ansökte om förhandsbesked och ville veta om de licensavgifter som bolaget betalar till en utländsk handelsplats är mervärdesskattepliktiga.

En förutsättning för att meddela förhandsbesked är att de faktiska omständigheterna är tillräckligt klarlagda. Underlaget måste vara så klart och entydigt att den ställda frågan kan besvaras.

Av ansökan om förhandsbesked framgick att licenserna gav bolaget rätt att använda prisdatauppgifter i sitt handelssystem, men att uppgifterna i sig förvärvades via en mäklare. Vidare framgick att handelsplatsen inte tillät automatiserad handel om inte licenserna betalades. Bolaget hade uppgett att handelsplatsen egentligen saknade rätt att begränsa bolagets användning av prisdatauppgifterna men hade inte lämnat några ytterligare upplysningar eller dokumentation när det gällde förvärven av själva prisdatauppgifterna. Enligt Högsta förvaltningsdomstolen kunde frågan om licenserna var undantagna från skatteplikt inte besvaras utan en samlad bild av hur, från vem och under vilka villkor prisdatauppgifterna förvärvades. I avsaknad av sådana uppgifter borde förhandsbesked inte ha lämnats och Högsta förvaltningsdomstolen undanröjde därför beskedet och avvisade ansökningen.