Beslut i mål om förhandsbesked om inkomstskatt

2024-03-07

Avkastning på tillgångar som förvaras på ett investeringssparkonto ska inte tas upp till beskattning. Skattefriheten omfattar dock inte ränta på kontanta medel om räntan någon gång under året har överstigit statslåneräntan.

Sökanden övervägde att förvara kontanta medel på ett investeringssparkonto till en ränta som motsvarar statslåneräntan ökad med en procentenhet. Han ansökte om förhandsbesked för att få klarhet i om sparandet endast ger upphov till schablonbeskattning eller om räntan även ska beskattas i inkomstslaget kapital.

Eftersom det framgår direkt av lagtexten vid vilken räntenivå som räntan ska beskattas ansågs ett förhandsbesked inte vara av vikt för sökanden eller för en enhetlig lagtolkning eller rättstillämpning. Högsta förvaltningsdomstolen undanröjde därför förhandsbeskedet och avvisade ansökningen.

En ledamot var skiljaktig.