Beslut i mål om förhandsbesked om inkomstskatt

2023-03-01

En svensk filial och fast driftställe till ett utländskt bolag ansökte om förhandsbesked och ville veta om aktierna i ett svenskt dotterbolag kunde hänföras till filialen. Skatterättsnämnden fann att såväl aktierna som de lån som hade samband med förvärven av andelarna kunde hänföras till det fasta driftstället.

En förutsättning för att meddela förhandsbesked är att frågan avser sökandens skattskyldighet eller beskattning. För att så ska vara fallet måste det finnas ett underlag i form av faktiska omständigheter på vilka relevanta regler kan tillämpas. Ett ställningstagande endast i en rättslig fråga innebär inte att frågan avser en sökandes skattskyldighet eller beskattning. Frågor som enbart tar sikte på sådan abstrakt lagtolkning kan därför inte besvaras i ett förhandsbesked Filialen hade i ansökan om förhandsbesked huvudsakligen uppehållit sig kring den rättsliga frågan om vilka kriterier det är som ska tillämpas vid bedömningen av om andelarna kunde hänföras till filialen. Filialen inte närmare redogjort för de verksamheter som bedrevs i filialen respektive dotterbolagen. Dessa hade beskrivits mera översiktligt. I avsaknad av sådan närmare utredning gick det enligt Högsta förvaltningsdomstolen inte att avgöra om den lagtolkning som efterlysts i ansökan hade någon betydelse för och därmed kunde anses avse filialens beskattning. Skatterättsnämnden borde därför inte ha lämnat något förhandsbesked. Förhandsbeskedet undanröjdes och ansökningen avvisades.