Beslut i mål om förhandsbesked om inkomstskatt

2023-02-01

En ideell förening som har ett allmännyttigt ändamål kan vara undantagen från viss skattskyldighet vid inkomstbeskattningen. En förutsättning för att undantaget ska vara tillämpligt är att föreningen inte får vägra någon inträde som medlem, om det inte finns särskilda skäl för det med hänsyn till arten eller omfattningen av föreningens verksamhet, syfte eller annat (det s.k. öppenhetskravet).

En ideell förening under bildande skulle ha till ändamål att hjälpa personer som lever i fattigdom att få tillgång till god och nyttig mat samt att minska matsvinnet i Sverige. Medlemskap i föreningen skulle vara öppet för juridiska personer inom livsmedelsbranschen som, direkt eller indirekt, kan förväntas bidra till ändamålet med föreningen och för ideella organisationer som har till ändamål att stödja fattigdomsbekämpning. Föreningen ansökte om förhandsbesked för att få veta om den uppfyller öppenhetskravet.

Högsta förvaltningsdomstolen konstaterade att sökanden inte hade lämnat någon närmare förklaring till varför det är naturligt med hänsyn till verksamhetens syfte att begränsa medlemskretsen till livsmedelsaktörer som är juridiska personer. Eftersom det inte kunde anses självklart att begränsningen är godtagbar gick det inte att avgöra om det föreligger sådana särskilda skäl som krävs för att öppenhetskravet ska vara uppfyllt. Förhandsbesked borde därför inte ha lämnats.