Beslut i mål om förhandsbesked om inkomstskatt

2022-06-30

Ett ömsesidigt försäkringsföretag hade för avsikt att överlåta den del av sitt försäkringsbestånd som avsåg tjänstepensionsförsäkringar till ett helägt dotterbolag. Försäkringsföretaget och dess dotterbolag ansökte om förhandsbesked för att få reda på hur överlåtelsen skulle behandlas skattemässigt. När bolaget ansökte om förhandsbesked fanns det en bestämmelse i inkomstskattelagen som innebar att överlåtelser av hela försäkringsbestånd inte leder till någon omedelbar beskattning. Någon motsvarande bestämmelse som rörde överlåtelser av en del av ett försäkringsbestånd fanns däremot inte.

Efter att Skatterättsnämnden hade meddelat förhandsbesked i ärendet beslutade riksdagen om en tillfällig ändring av inkomstskattelagen som innebär att överlåtelser av det slag som företaget avser genomföra omfattas av bestämmelsen om skattefrihet vid överlåtelser av försäkringsbestånd. Mot denna bakgrund bedömde Högsta förvaltningsdomstolen att det inte längre kunde anses vara av vikt för sökanden att bolagens frågor besvarades genom ett förhandsbesked. Högsta förvaltningsdomstolen undanröjde därför förhandsbeskedet och avvisade ansökan.