Beslut i mål om förhandsbesked om inkomstskatt

2022-03-14

En person ansökte om förhandsbesked hos Skatterättsnämnden och ville bl.a. få svar på om sådan beskattning som gäller för s.k. särskilt kvalificerade andelar i fåmansföretag blir aktuell för utdelning och kapitalvinst på andelarna i ett bolag även efter det att andelarna slutat att vara kvalificerade enligt vanliga regler. Han ville även få veta om han fick beakta vissa utbetalningar vid beräkningen av det s.k. löneunderlaget.Högsta förvaltningsdomstolen konstaterade att det inte framgick annat än att andelarna kunde komma att vara kvalificerade enligt vanliga regler under avsevärd tid framöver. Mot bakgrund bl.a. av att förhandsbesked inte är bindande om det har skett en författningsändring som påverkar den fråga som beskedet avser framstod det enligt domstolen inte som lämpligt att meddela förhandsbesked som avser förhållanden som kan aktualiseras först vid en obestämd tidpunkt långt fram i tiden. Förhandsbesked borde därför inte ha lämnats gällande den frågan.Vad gäller den andra frågan som överklagats ansåg Högsta förvaltningsdomstolen att de uppgifter som sökanden lämnat var alltför vaga för att kunna ligga till grund för ett förhandsbesked och att något förhandsbesked således inte heller borde ha lämnats avseende den frågan.