Beslut i mål om avvisad talan

2020-12-22

Målet gäller ett överklagande av kammarrättens beslut att avvisa ett överklagande som för sent inkommet. Klaganden anför att en tidigare skrivelse till kammarrätten ska anses utgöra ett överklagande. I den skrivelsen har klagandens ombud anfört att han är osäker på innebörden av kammarrättens dom, att han under vissa förutsättningar avser att överklaga domen, och att han i så fall kommer att inkomma med ett separat överklagande. Efter att kammarrätten besvarat skrivelsen, och tiden för att överklaga domen därefter löpt ut, har ombudet inkommit med en ny skrivelse där det anges att kammarrättens dom överklagas. Högsta förvaltningsdomstolen har funnit att den första skrivelsen inte kan anses som ett överklagande. Överklagandet av kammarrättens dom har därmed kommit in för sent.