Begäran om förhandsavgörande från EU-domstolen i mål om upphandlingsskadeavgift

2024-04-23

Polismyndigheten har tidigare upphandlat ramavtal avseende bl.a. bärgningstjänster.Avtalsparterna har under löptiden kommit överens om att ändra i ersättningsmodellen på ett sätt som varit ägnat att förflytta tyngdpunkten från rörliga till fasta priser utan – enligt myndighetens uppskattning – att kontraktsvärdet därmed skulle komma att påverkas.

Konkurrensverket har ansökt om upphandlingsskadeavgift med motiveringen attändringarna borde ha föregåtts av ett nytt upphandlingsförfarande.

Polismyndigheten anser att ändringarna skett i överensstämmelse med detupphandlingsrättsliga regelverket, med hänvisning bl.a. till det undantag från skyldigheten att upphandla som gäller för avtalsändringar av mindre värde. En förutsättning för att det undantaget ska kunna tillämpas är att ramavtalets övergripande karaktär inte ändras.

Genom förhandsavgörande önskar Högsta förvaltningsdomstolen få klarlagt de närmare förutsättningarna för att en ändring av mindre värde i ett tidigare upphandlat ramavtal ska anses föranleda en skyldighet att vidta ett nytt upphandlingsförfarande på den grunden att ramavtalets övergripande karaktär ändras.