Begäran om förhandsavgörande från EU-domstolen i mål om mervärdesskatt

2024-02-15

Målet gäller återimport av hästar. Importören äger hästar som används i tävlingar i olika länder och i detta syfte fördes två hästar ut från unionens tullområde. Efter att hästarna hade deltagit i tävlingar fördes de tillbaka till Sverige via Norge. Importören stannade inte för att anmäla införseln utan stoppades i en vägkontroll strax efter tullstationen.

Tullverket beslutade att påföra mervärdesskatt vid återimporten. Enligt myndigheten kunde frihet från skatt inte medges eftersom importören inte hade deklarerat hästarna för övergång till fri omsättning och inte heller hade ansökt om tullbefrielse.

Importören anser däremot att en rätt till befrielse föreligger även om inte samtliga formella villkor är uppfyllda.

Genom begäran om förhandsavgörande önskar Högsta förvaltningsdomstolen få klarhet i hur mervärdesskattedirektivet och unionstullkodexen ska tolkas när det gäller förutsättningarna för undantag från mervärdesskatteplikt vid bristande efterlevnad av tullregler vid återimport.