Både fällande och friande domslut i tingsrättens encrochat-mål

2022-03-11

Under våren 2020 fick franska myndigheter tillgång till hemlig information som skickats mellan kriminella via en krypterad kommunikationstjänst (encrochat). Informationen har därefter hämtats in och använts som bevisning i svenska rättegångar, så även i denna. Tingsrätten har godtagit chattarna som bevisning.

Målet har i huvudsak gällt planeringen av olika mord. Tingsrätten konstaterar i sin dom att encrochatmaterialet från Frankrike är ofullständigt i vissa avseenden, och att det därför måste bedömas med viss försiktighet. Det konstateras dock även att materialet är mycket omfattande, att innehållet i chattarna får ett starkt stöd av annan utredning i målet och att merparten av chattarna handlar om samma sak, nämligen att vissa personer ska skjutas.

Tingsrättens kommer fram till att utredningen är tillräcklig för att döma nio personer för förberedelse till mord eller medhjälp till sådant brott, en person för både förberedelse till mord och stämpling till mord och en person för enbart stämpling till mord. Fem av de tilltalade döms också, eller i stället för, grovt vapenbrott eller narkotikabrott, och en av dem döms även för stämpling till synnerligen grov misshandel. Två tilltalade som åtalats för stämpling till mord frikänns helt.

De 13 personer som inte frias, döms alltså till fängelse mellan sex månader och sju år. Tingsrätten har vid bestämmandet av straffens längd beaktat att flera av de tilltalade har varit frihetsberövade med restriktioner under mycket lång tid. Vissa straff har också påverkats av att den dömde nyligen dömts i annan rättegång.