Avsaknad av slutbesked enligt plan- och bygglagen medförde att hyra inte behövde betalas

2022-03-16

Målet i Högsta domstolen gällde om hyra ska utgå när slutbesked inte lämnats och användningsförbud till följd av detta råder mot att ta lägenheten i bruk efter ombyggnadsarbetet. Närmare bestämt blev frågan om ett sådant användningsförbud utgör hinder och men i nyttjanderätten som berättigar till hyresnedsättning, även om hyresvärden anser att lägenheten är inflyttningsklar.

I domen uttalas att ett användningsförbud enligt plan- och bygglagen gäller från det att startbesked lämnats till dess slutbesked finns och att det innebär att en lägenhet som är föremål för ombyggnadsarbeten, som omfattas av ett startbesked, inte kan tas i bruk förrän slutbesked har lämnats. Den offentligrättsliga regleringen får därför återverkningar på det civilrättsliga förhållandet mellan hyresvärd och hyresgäst. En hyresvärd kan inte i dessa situationer själv besluta när lägenheten åter är inflyttningsklar. Hinder och men i nyttjanderätten, som ger rätt till full hyresnedsättning, föreligger så länge lägenheten inte alls kan användas.

I detta fall hade hyresgästerna därför inte någon skyldighet att betala hyra för den tidsperiod som målet gällde. Hyresvärdens talan har avslagits.