Återköp av en bil hindrade inte krav på prisavdrag

2021-07-15

Konsumenten stämde bilhandlaren och yrkade ett prisavdrag med drygt 72 000 kr. Bilhandlaren invände mot kravet och menade bland annat att återköpet innebar en slutlig reglering av parternas mellanhavanden med anledning av bilköpet. Parterna hade inte diskuterat den saken i samband med återköpet. Den handling som upprättades vid återköpet gav inte heller någon ledning om hur avtalet skulle tolkas.

Högsta domstolen slår fast att återköp i konsumentförhållanden inte generellt kan uppfattas som en slutlig reglering av parternas mellanhavanden. Ett sådant avtal kan alltså inte i sig innebära att konsumentens rättigheter enligt konsumentlagstiftningen har avtalats bort. Innehållet i ett enskilt återköpsavtal kan dock leda till motsatt bedömning.

Bland annat med hänsyn till att bilhandlaren inte godtagit att bilen skulle vara felaktig och att återköpspriset bestämts på marknadsmässiga grunder ansågs återköpet inte innebära en slutlig reglering mellan köparen och bilhandlaren. Enligt Högsta domstolens avgörande har köparen därmed rätt till det yrkade prisavdraget.