Åtalet för falskt larm ogillas.

2023-10-05

Tingsrätten finner att det är utrett att det är den åtalade kvinnan som har skickat de sex breven till sin tidigare arbetsplats. Det är också utrett att breven innehöll falsk uppgift om att det förelåg fara för hennes liv eller hälsa. För att dömas för falskt larm krävs dessutom att den falska uppgiften föranleder onödig säkerhetsåtgärd. Med onödig säkerhetsåtgärd avses t.ex. uttryckning av polis, ambulans eller räddningstjänst. Den onödiga säkerhetsåtgärden ska vidare syfta till att omedelbart avvärja faran. Någon polisutryckning har inte ägt rum och de åtgärder som polisen har vidtagit har inte heller syftat till att omedelbart avvärja faran för kvinnans liv eller hälsa. Tingsrätten har därför kommit fram till att de vidtagna åtgärderna inte kan anses utgöra sådan onödig säkerhetsåtgärd som krävs för brottet falskt larm, varför åtalet ska ogillas.