Domar i mål om återkrav av stöd

2021-03-25

Högsta förvaltningsdomstolen har i målen tagit ställning till huruvida Arbetsförmedlingens beslut om återkrav av stöd ska prövas av allmän förvaltningsdomstol, trots att besluten enligt uttryckliga bestämmelser inte får överklagas. Domstolen har med hänvisning till HFD 2021 ref. 8 funnit att då beslut om återkrav på olika sätt kan komma under domstols prövning det saknas anledning att även tillåta att återkravsbeslutet i sig överklagas till allmän förvaltningsdomstol.